שבת דף יא

דף יא עמוד א
* כל עיר שגגות הבתים שבה גבוהין מבית הכנסת לסוף חרבה.
* עדיף להיות תחת ישמעאל ולשמשו ולא תחת נכרי, תחת נכרי ולא תחת חבר (רש"י: אומה מבני פרסיים), תחת חבר ולא תחת תלמיד חכם, תחת תלמיד חכם ולא תחת יתום ואלמנה.
* עדיף לסבול כל רעה אחרת ולא לסבול אשה רעה.
* יפה תענית לחלום (בו ביום ואפילו בשבת) כאש לנעורת.
* חברים שהיו עוסקין בתורה (כגון רבי שמעון בן יוחי וחבריו שתורתן אומנותן) - מפסיקין לימודם לקריאת שמע ואין מפסיקין לתפילה.

דף יא עמוד ב
* אביי ורבא נחלקו אם מותר לאדם לעמוד ברשות היחיד או ברשות רבים ולהושיט את ראשו לכתחילה לכרמלית ולשתות.
* לדעת רבי יהודה: אומן המוציא חפץ בשבת כדרך אומנותו - חייב.
* זב שיצא בשבת לרשות הרבים בכיסו - הברייתות נחלקו אם פטור מחטאת או חייב חטאת, והגמרא דנה לבאר את המחלוקת.