יומא דף יב

דף יב עמוד א
* ישנה מחלוקת תנאים אם ירושלים נתחלקה לשבטים או לא.
* לדעת הסוברת שירושלים נתחלקה לשבטים: רצועה היתה יוצאה מחלקו של יהודה ונכנסת לחלקו של בנימין ובה היה מזבח בנוי ובנימין הצדיק היה מצטער עליה לבלעה בכל יום.
* לדעה הסוברת שירושלים לא נתחלקה לשבטים: אין משכירים בתים בירושלים לפי שאינה שלהם.
* למסקנת הגמרא: בית כנסת שבכפרים לא נטמא בנגעים.
* אם אירע פסול בכהן הגדול ביום הכיפורים ומינו אחר תחתיו - הגמרא מבררת כיצד מחנכים כהן זה לתפקיד הכהן הגדול.

דף יב עמוד ב
* כל הכלים שעשה משה - משיחתן מקדשתן, מכאן ואילך - עבודתן מחנכתן.
* אבנטו של כהן גדול ביום הכפורים - דברי הכל של בוץ, בשאר ימות השנה - דברי הכל של כלאים, אבנטו של כהן הדיוט בין בשאר ימות השנה בין ביום הכפורים - לדעת רבי: של כלאים, לדעת רבי אלעזר ברבי שמעון: של בוץ.
* "ומכנסי בד ילבש על בשרו" - בברייתא מובאות שלוש דעות מה נלמד מהמילה "ילבש".
* אירע בו בכהן הגדול פסול ביום הכיפורים ומינו אחר תחתיו ואחר כך עבר פסולו של הכהן הראשון - לדעת רבי מאיר: ראשון חוזר לעבודתו, שני כל מצות כהונה גדולה עליו, לדעת רבי יוסי: ראשון חוזר לעבודתו, שני אינו ראוי לא לכהן גדול (משום איבה) ולא לכהן הדיוט (משום מעלין בקודש ולא מורידין).