יומא דף יא

דף יא עמוד א
* שערי בתים, חצרות, מדינות ועיירות - חייבים במזוזה.
* בית הכנסת שיש בו בית דירה לחזן הכנסת - חייבת במזוזה.
* מזוזת יחיד - נבדקת פעמיים במשך שבע שנים, ושל רבים - פעמיים ביובל.
* שלוחי מצוה אין ניזוקין, למעט מקום שיש בו היזק קבוע.
* בית התבן, בית הבקר, בית העצים, בית האוצרות - לדעת רב כהנא: יש מחלוקת תנאים אם חייבים במזוזה (ואם מתקשטים בהם אז לדעת כולם חייבים), לדעת רב יהודה (ונדחו דבריו): פטורים מן המזוזה (ואם מתקשטים בהם אז יש מחלוקת אם חייבים במזוזה).

דף יא עמוד ב
* בית חייב במזוזה רק כאשר עונה על התנאים הבאים: מיוחד לדירה, עשוי לכבוד, אינו קודש.
* שער שאינו מקורה ושער שאינו גבוה עשרה טפחים - פטורים מן המזוזה.
* שער העשוי ככיפה (גבוה עשרה טפחים ויש ברגלו שלושה טפחים ואין ברחבו ארבעה טפחים ויש בו לחוק להשלימו לארבעה) - רבי מאיר וחכמים נחלקו אם חייב במזוזה או פטור.
* בית הכנסת ובית האשה ובית השותפין - חייבים במזוזה, ומטמאים בנגעים.
* הגמרא מקשה מברייתא בה נאמר שבתי כנסת לא מטמאים בנגעים, ומביאה מספר תירוצים.