יומא דף י

דף י עמוד א
* אין השכינה שורה אלא באהלי שם.
* הגמרא מבארת מקומות שונים שהוזכרו בפסוקים בבראשית פרק י.
* לדעת רבי יהושע בן לוי בשם רבי ולדעת רבה בר בר חנה בשם רבי יוחנן משום רבי יהודה ברבי אלעאי: עתידה רומי שתיפול ביד פרס.
* לדעת רב: עתידה פרס שתיפול ביד רומי.
* אין בן דוד בא עד שתפשוט מלכות רומי הרשעה בכל העולם כולו תשעה חדשים.
* כל הלשכות שהיו במקדש לא היו להן מזוזה חוץ מלשכת פרהדרין - והטעם לכך לדעת חכמים: מפני שהיה בה בית דירה לכהן גדול, ולדעת רבי יהודה גזירה היתה (אך מעיקר הדין פטורה ממזוזה).
* סוכת החג בחג - רבי יהודה מחייב בעירוב ובמזוזה ובמעשר, וחכמים פוטרים.

דף י עמוד ב
* רבה, אביי ורבא נחלקו (מסוף העמוד הקודם) בביאור מחלוקת חכמים ורבי יהודה לגבי הטעם של חיוב לשכת פרהדרין במזוזה, ורק טעמו של רבא נשאר למסקנה.
* רבא מבאר שכולם מודים שלשכת פרהדרין וסוכה פטורות ממזוזה בשאר ימות השנה, ונחלקו לגבי לשכת פרהדרין (בטעם החיוב) רק בשבעת הימים שבהם דר הכהן הגדול בלשכה ונחלקו לגבי סוכה (אם פטורה או חייבת) רק בשבעת ימי סוכות.