יומא דף ח

דף ח עמוד א
* הגמרא דוחה את האפשרות שרבי מאיר ורבי יוסי נחלקו אם טומאה דחויה היא בציבור או טומאה היתר היא בציבור.
* רבי מאיר ורבי יוסי סוברים שטבילה בזמנה מצוה.
* רבי מאיר סובר שמקישים הזאה לטבילה, ורבי יוסי סובר שלא מקישים הזאה לטבילה.

דף ח עמוד ב
* כהן גדול קודם יום הכיפורים - פרישתו לקדושה ואחיו הכהנים נוגעין בו, הכהן השורף את הפרה - פרישתו לטהרה ואין אחיו הכהנים נוגעין בו.
* הזאה שבות ואינה דוחה את השבת.
* כהן השורף את הפרה - יש להפרישו דוקא ביום רביעי (כדי שיפול היום הרביעי של ימי הפרשתו שבו לא מזים עליו בשבת).
* בתחלה היו קורין את הלשכה שאליה היו מפרישים את הכהן הגדול לפני יום כיפור "לשכת בלווטי", ומתוך שנותנין עליו ממון לכהונה ומחליפין אותה כל שנים עשר חודש, כפרהדרין הללו שמחליפין אותם כל שנים עשר חודש, לפיכך היו קוראין אותה "לשכת פרהדרין".