יומא דף ה

דף ה עמוד א
* הגמרא מביאה ארבעה הבדלים בין מי שסובר שכל הכתוב במילואים מעכב בהם ובין מי שסובר שרק דבר המעכב לדורות מעכב בהם: סמיכה, תנופה, פרישת שבעה, ריבוי שבעה ומשיחה שבעה.
* אם עשאה לסמיכה/לתנופה שירי מצוה - מעלה עליו הכתוב כאילו לא כפר וכפר.
* הגמרא מבררת את טעמו של מי שסובר שכל הכתוב במילואים מעכב.

דף ה עמוד ב
* הגמרא מביאה את המקור לכך שאף מכנסי כהונה לבשו בימי המילואים, וכן את המקור לכך שהיה על אהרן ובניו להקריב בימי המילואים מנחת חינוך.
* הגמרא מביאה את המקור לכך שאף קריאת פרשת המילואים על ידי משה לכל ישראל היתה מעכבת במילואים.
* האמוראים נחלקו כיצד הלביש משה את אהרן ובניו במילואים - אהרן ואח"כ בניו או אהרן ובניו בבת אחת. (והגמרא מבארת שהמחלוקת היא בנוגע לאבנט, אך את הכתונת והמצנפת לדעת כולם הלביש תחילה את אהרן ורק אח"כ את בניו).