מעילה דף ח

דף ח עמוד א
* פרק שני, המתחיל בעמוד זה, מפרט בכל הקדשים את זמן מעילתם והחלקים שמועלים בהם, והוא פותח בחטאת העוף.
* המשנה שבתחילת הפרק, הסוברת שחטאת שנגע בה טבול יום רק היא עצמה פסולה אבל אינה מטמאה אחרים, היא כדעת חכמים.

דף ח עמוד ב
* טבול יום לענין קדשים - לדעת אבא שאול: דינו כראשון לטומאה, לדעת רבי מאיר: דינו כשני לטומאה, לדעת חכמים: דינו כשלישי לטומאה.
* רבא מבאר שהמשנה בתחילת הפרק היא גם כדעת אבא שאול וגם כדעת רבי מאיר, כי הם מודים שמדין תורה טבול יום לענין קדשים רק פוסל ולא מטמא.
* מיצוי שיירי הדם בחטאת העוף - לדעת רב הונא בשם רב: לא מעכב, לדעת רב אדא בר אהבה בשם רב: מעכב.