מעילה דף ז

דף ז עמוד א
* רבי פפא חידש, שרבי עקיבא הסובר שזריקה מועילה ליוצא, זה רק באופן שיצא הבשר, אבל אם יצא הדם מן העזרה אע"פ שחזר והכניסו וזרק ממנו מודה רבי עקיבא שאין זריקה מועילה להוציא את הבשר מידי מעילה.
* המפריש חטאת ואבדה והפריש אחרת תחתיה ואח"כ נמצאת הראשונה והרי שתיהן עומדות - הזריקה של חטאת אחת פוטרת את בשר חבירתה מן המעילה רק אם שחטו את שתי החטאות בבת אחת.
* הגמרא מביאה ברייתא המבארת את טעמו של רבי עקיבא הסובר שזריקה מועילה ליוצא.

דף ז עמוד ב
* קדשי קדשים: לפני זריקת דמים - מועלין באימוריהן ובבשר, לאחר זריקת דמים - מועלין באימוריהן ואין מועלין בבשר (ואף אין איסור לכהן לאוכלו).
* קדשים קלים: לפני זריקת דמים - אין מועלין לא באימורין ולא בבשר, לאחר זריקת דמים - מועלין באימורין ואין מועלין בבשר (ואף אין איסור לבעלים לאוכלו).
* המשנה שנקטה שבקדשים קלים אין מועלין בבשר לאחר זריקת דמים, ומשתמע מכך שיש איסור לאוכלו, עסקה במקרה בו יצא הבשר מחוץ למחיצתו לפני הזריקה ונפסל ולכן אסור באכילה אך אין מועלין בו כי המשנה היא כדעת רבי עקיבא הסובר שזריקה מועילה ליוצא להוציאו מידי מעילה.