מעילה דף ו

דף ו עמוד א
* הגמרא מביאה 3 ברייתות ומנסה להוכיח מהם שהפירוש הנכון של "שעת היתר לכהנים" (שאמר רבי יהושע במשנה בתחילת הפרק) הוא היתר אכילה, אך הגמרא דוחה את ההוכחות הללו ואומרת שאפשר לבאר שהפירוש הנכון הוא "היתר זריקה".
* רבי שמעון וכן הדעה שבברייתא האחרונה בעמוד חולקים על רב גידל וסוברים שזריקת פיגול כן מוציאה מידי מעילה בקדשי קדשים.

דף ו עמוד ב
* רבי אליעזר ורבי עקיבא נחלקו אם זריקה מועילה ליוצא, ונחלקו בין בבשר קדשי קדשים ובין באימורי קדשים קלים (והגמרא מבארת את הצורך של המשנה לציין שהם חולקים בשני המקרים הללו ולא להסתפק באחד מהם).
* רבי יוחנן חידש, שרבי עקיבא סובר שזריקה מועילה ליוצא רק באופן שיצא מקצתו של הבשר לחוץ, אך אם יצא הבשר כולו לחוץ מודה רבי עקיבא שהזריקה לא מועילה.