מעילה דף ה

דף ה עמוד א
* הפירוש של "שעת היתר לכהנים" שאמר רבי יהושע במשנה בתחילת הפרק - לדעת חזקיה: היתר שחיטה, לדעת רבי יוחנן: היתר אכילה.
* רבי זירא מדייק מהמשנה שהפירוש הנכון הוא היתר זריקה, והגמרא דוחה דבריו.
* הגמרא מדייקת מהמשך המשנה שהפירוש הנכון הוא היתר זריקה, ורב יוסף דוחה זאת ומדייק מהמשנה שהפירוש הנכון הוא היתר אכילה.

דף ה עמוד ב
* רב אסי דוחה את דברי רב יוסף ומוכיח שהפירוש הנכון הוא היתר זריקה.
* ריש לקיש שאל את רבי יוחנן: "פסול מהו שיעשה שיריים", ורבי יוחנן ענה לו: "אין לך דבר שיעשה שיריים אלא חוץ לזמנו וחוץ למקומו".
* הגמרא מוכיחה מברייתא שהפירוש הנכון הוא היתר זריקה, אך דוחה את ההוכחה.