מנחות דף עח

דף עח עמוד א
* הגמרא מבררת את המקור למובא במשנה, שהביאו עם קרבנות המילואים חלות ורקיקין ורבוכה.
* כהן הדיוט שנתמנה להיות כהן גדול - מביא ביום זה מנחה לחינוכו לעבודת כהן גדול ומנחת חביתין (שמביא כהן גדול בכל יום).
* הברייתא מבארת את המקור לכך שהנזיר מביא חלות ורקיקין אך לא רבוכה.

דף עח עמוד ב
* "השוחט את התודה לפנים ולחמה חוץ לחומה לא קדש הלחם" - לדעת רבי יוחנן הכוונה היא: חוץ לחומת בית פאגי, ולדעת ריש לקיש הכוונה היא: חוץ לחומת העזרה.
* אין הלחם קדוש אלא אם כן קרמו פניה בתנור, אין הלחם קדוש אלא בשחיטת הזבח, אם שחט שלא לשמן לא קדש הלחם.
* תודה ששחטה על 80 חלות - לדעת חזקיה: קדשו 40 מתוך 80, ולדעת רבי יוחנן: לא קדשו 40 מתוך 80 [והגמרא מביאה 4 אפשרויות בביאור המחלוקת].