מנחות דף עז

דף עז עמוד א
* הגמרא מבררת את המקור לכך שהאיפה מכילה 3 סאים.
* אין מוסיפין על המדות יותר משתות, ולא על המטבע יותר משתות, והמשתכר לא ישתכר יותר משתות.
* כל דבר שבמדה ושבמשקל ושבמנין - אפילו פחות מכדי אונאה חוזר.
* מנה של קודש כפול היה משל חולין.

דף עז עמוד ב
* תרומת לחמי תודה - שיעורה אחד מעשרה, ושיעור זה נלמד בגזירה שוה מתרומת מעשר.
* שיעור חלה של לחמי תודה - הברייתא מבררת את המקור לכך שהשיעור הוא עשרה עשרונים ללחמי החמץ של התודה ועשרה עשרונים ללחמי המצה של התודה.
* אין לנתח את בשר הקרבן קודם שיטול ממנו את האימורים.