מנחות דף עג

דף עג עמוד א
* "וכל מנחה בלולה ושמן וחרבה" - רבי חזקיה למד (בעמוד הקודם) מפסוק זה ששיירי מנחת שעורים נאכלים לכהנים, והברייתא למדה מהאות ו' (במילה "וכל") את דין חלוקת הכהנים במנחות (שאסור לחלוק מנחה אפילו כנגד מנחה).
* כהן בעל מום רשאי לקבל חלק בקרבנות, אך כהן קטן (אפילו תם) אינו רשאי.
* רבינא הביא מקור נוסף לכך ששיירי מנחת שעורים נאכלים לכהנים.

דף עג עמוד ב
* לדעת רב הונא: עובד כוכבים שנדר להביא שלמים - דינם כקרבנות עולה, ולמסקנת הגמרא: התנאים נחלקו אם דינם כקרבנות עולה או כקרבנות שלמים.
* הנזירות לא חלה על עובדי כוכבים.
* עולתו של עובד כוכבים טעונה נסכים.
* הגמרא מביאה ברייתא ובה המקור לדעת ת"ק (הסובר שדין מנחת חוטא של כהן כדין שאר מנחת כהן שאינה נקמצת ואינה נאכלת) ורבי שמעון (הסובר שנקמצת וקומץ קרב לעצמו ושיריים קרבים לעצמן).