מנחות דף נח

דף נח עמוד א
* רבי יוחנן לומד מהמילה "אותם" (בפסוק: "קרבן ראשית תקריבו אותם") שציבור לא יכול להביא שתי הלחם בנדבה.
* התנאים נחלקו על מה עוברים משום "בל תקטירו" - "כל שממנו לאישים" או "כל ששמו קרבן" [הנפק"מ: בשר חטאת העוף, לוג שמן של מצורע].
* בעניין איסור הקטרת שאור ודבש - אביי ורבא נחלקו אם כוונת התנא בברייתא לרבות איסור בחצי זית או בחצי קומץ.

דף נח עמוד ב
* שורש מחלוקת אביי ורבא לעיל הוא האם יש קומץ פחות מ-2 זיתים.
* המעלה משאור ודבש המעורבים יחד זה בזה על גבי המזבח - לדעת רבא: לוקה משום שאור ומשום דבש ומשום עירובי שאור ומשום עירובי דבש, לדעת אביי: לא לוקה על לאו שבכללות (ונחלקו הדעות במקרה זה אם לוקה 2 או כלל לא לוקה).