שבת דף קנו

דף קנו עמוד א
* רבי ירמיה בר אבא סובר שמותר לגבל מורסן בשבת אך בשינוי.
* בפנקסו של רבי יהושע בן לוי כתוב לאלו תכונות לאדם גורם היום בשבוע בו הוא נולד. (כל יום בשבוע גורם לתכונה אחרת לנולדים באותו יום).
* לדעת רבי חנינא: לא המזל של היום גורם את תכונות הנולד בו, אלא מזל השעה בה נולד אדם הוא הגורם לכך, והוא מפרט את התכונות הנגרמות מכל שעה ושעה בה נולד אדם.
* רבה נולד במזל מאדים.
* האמוראים נחלקו אם יש מזל לישראל (=אם תפילה וצדקה משנה את המזל לטובה או לא).

דף קנו עמוד ב
* הגמרא מביאה שלושה סיפורים (על שמואל, רבי עקיבא ורב נחמן בר יצחק) מהם ניתן ללמוד שאין מזל לישראל.
* הגמרא מביאה אמוראים (עולא, רב, לוי) שפסקו שהלכה כרבי יהודה במוקצה, ואמוראים (שמואל, זעירי, רבי יוחנן) שפסקו שהלכה כרבי שמעון.