שבת דף קנד

דף קנד עמוד א
* לדעת רמי בר חמא לפי רב זביד: המחמר אחר בהמתו בשבת - בשוגג אינו חייב חטאת, ובמזיד חייב סקילה.
* לדעת רבי יוחנן: המחמר אחר בהמתו בשבת - בין בשוגג ובין במזיד, פטור.

דף קנד עמוד ב
* היתה בהמתו טעונה כלי זכוכית של מקיזי דם שאינם ראויים בשבת לכלום - אינו רשאי ליטלם בידיים אלא מתיר את החבלים והשקים נופלים.
* לדעת רבן גמליאל: איסור צער בעלי חיים הוא רק מדרבנן.
* לדעת רבה: מותר להשתמש בצדדי הבהמה ולא גזרו חכמים על כך.
* אביי ורבא נחלקו אם יש מקום לחלק בין צדדים לצדדי צדדים (ולאסור צדדים ולהתיר צדדי צדדים).