זבחים דף נו

דף נו עמוד א
* כל העזרה היתה 187 אמה על רוחב 135 אמה, ולשם כהנים נכנסין ואוכלין שם קדשי קדשים ושוחטין שם קדשים קלים וחייבין משום טומאה.
* הלשכות הבנויות בחול ופתוחות לקודש - נחשבות חול לענין טומאה ולענין זה שאין שוחטים שם קדשים קלים, ונחשבות קודש לענין זה שהכהנים אוכלים שם קדשי קדשים.
* הגמרא מבררת את המקור לכך שדם קרבן שלא נזרק נפסל בשקיעת החמה של יום השחיטה.

דף נו עמוד ב
* המחשב בשעת שחיטת השלמים, על מנת לאכול את בשרם בליל היום השלישי - נחלקו האמוראים אם זה נחשב למחשבת חוץ לזמנו או לא.
* האוכל בשוגג מבשר קרבן שלמים בליל היום השלישי לשחיטתו - נחלקו האמוראים אם חייב קרבן חטאת על אכילת נותר בשוגג.
* הגמרא מביאה ברייתא הדנה לכמה זמן שלמים נאכלים, ומתי שריפת הנותר מבשר השלמים.
* התנא של משנתנו הוא רבי יוסי הגלילי הסובר שמתן דם פסח ומעשר הוא בזריקה (כמו בכור) ולא בשפיכה.