זבחים דף כה

דף כה עמוד א
* עבודת המנחה - אם בא לעשותה ביד - עליו לעובדה בימין (כדין זריקת חטאת), ואם בא לעשותה בכלי - רשאי לעובדה גם בשמאל (כדין זריקת אשם).
* הגמרא מביאה את המקור לדין המשנה, שדם שנשפך על הרצפה לאחר שחיטתו של הקרבן לפני שהתקבל בכלי, ואח"כ אספו הכהן מהרצפה, פסול.
* השוחט - צריך שיקבל את כל דמו של פר.
* השוחט - צריך שיגביה סכין למעלה מיד לאחר השחיטה (כדי שלא יפול הדם שעל הסכין לתוך המזרק).

דף כה עמוד ב
* השוחט - צריך שיתן את הורידין (שבצואר הקרבן) באויר שכנגד תוך הכלי.
* רבי אסי הסתפק מה הדין במקרה שקיבל את הדם והחזיק את הכלי כנגד ורידי הצואר ונפחתו שולי הכלי לפני שהגיע הדם לתוך חללו ("אויר שאין סופו לנוח כמונח דמי או לא").
* הוייתן של המקואות על ידי טהרה תהא (ולא על ידי דבר המקבל טומאה).
* הצורם את אוזן הפר לאחר שחיטתו ואח"כ קיבל את דמו - פסול (למסקנת הגמרא מום פוסל רק בשעת השחיטה והקבלה ולא בשעת הזריקה).