זבחים דף כ

דף כ עמוד א
* אילפא הסתפק אם מי הכיור עצמם נפסלים בלינה או לא, לדעה הסוברת שלינה פוסלת בקידוש ידים ורגלים (והגמרא ניסתה להוכיח ממשנה במסכת יומא שמי הכיור נפסלים בלינה, אך דחתה את ההוכחה).
* רבי יוחנן אמר שאם קידש ידיו (קודם עלות השחר) לתרומת הדשן, למחר אינו צריך לקדש שוב (ונחלקו אביי ורבא כשיטת מי אמר רבי יוחנן את דבריו: כדעת רבי הסובר שלינה פוסלת בקידוש ידים ורגלים, או כדעת רבי אלעזר ברבי שמעון החולק).

דף כ עמוד ב
* הגמרא מסתפקת אם יציאת כהן מהעזרה פוסלת את הקידוש ידים ורגלים (והגמרא הביאה 4 נסיונות לפשוט את הספק, אך דחתה אותן).
* כהן שקידש ידיו ורגליו ונטמא גופו - הגמרא מסתפקת אם הקידוש נפסל (אך אם נטמאו רק ידיו של הכהן - הקידוש לא נפסל).