זבחים דף יט

דף יט עמוד א
* הגמרא מביאה דעות שונות מה נחשב ל"יתור בגדים" (לגבי כהן שאסור לו להוסיף בגד נוסף על בגדי הכהונה).
* אסור שתהיה חציצה בין בשרו של הכהן לבגדי הכהונה - הגמרא מביאה כמה ספקות בנושא זה (כגון: אם רוח או כינה או אבק עפר נחשבים לחציצה).
* תפילין של יד חוצצות בין בשרו של הכהן לבגדי הכהונה.

דף יט עמוד ב
* הגמרא מבררת את המקור לכך שטבילות וקידושים של יום הכיפורים בין בגד לבגד אינם מעכבים.
* כל כיור שאין בו כדי לקדש ארבעה כהנים ממנו - אין מקדשין בו.
* כיצד מצות קידוש? מניח ידו הימנית על גבי רגלו הימנית וידו השמאלית על גבי רגלו השמאלית ומקדש, רבי יוסי ברבי יהודה אומר: מניח שתי ידיו זו על גב זו ועל גבי שתי רגליו זו על גבי זו (באמצעות חבר שמסייעו בכך) ומקדש.
* רבי ורבי אלעזר ברבי שמעון נחלקו אם לינה מועלת בקידוש ידים ורגלים.