זבחים דף יז

דף יז עמוד א
* הגמרא מביאה ברייתא ובה המקור לכך שאם טבול יום קיבל את הדם עבודתו פסולה ("קדושים יהיו ולא יחללו").
* רבה מסביר מדוע התורה היתה צריכה לכתוב גם בנוגע לטבול יום וגם בנוגע למחוסר כפורים (בנוסף לטמא) שאם קיבלו את הדם עבודתם פסולה.

דף יז עמוד ב
* לדעת רבה: מחוסר כפורים של זב נחשב כזב וכאילו לא טבל (והוא הדין לשאר מחסורי כפרה).
* מחוסר כיפורים ששרף פרה אדומה - נחלקו התנאים אם כשרה או פסולה.
* הגמרא מביאה את המקור לכך שאם מחוסר בגדים קיבל את הדם עבודתו פסולה ("והיתה להם כהונה לחקת עולם" - בזמן שבגדיהם עליהם כהונתם עליהם, אין בגדיהם עליהם אין כהונתם עליהם).