שבת דף קמז

דף קמז עמוד א
* המנער טלית שחורה חדשה בשבת מן האבק שעליה, ומקפיד בימות החול שלא ללובשה עד שינערנה - חייב חטאת.
* היוצא בטלית מקופלת ומונחת לו על כתיפו בשבת - חייב חטאת.
* הגמרא דנה בקיפול טלית בשבת באופנים שונים.
* במשנה נאמר שאין מתעמלין בשבת, ומבאר רש"י שהכוונה היא שאין משפשפים בכוח את הגוף.

דף קמז עמוד ב
* המשנה (בסוף עמוד א) המתירה שפיכת מים חמים על כל הגוף בשבת היא כדעת רבי שמעון, אך רבי מאיר ורבי יהודה אוסרים.
* רבי שמעון, רבי, שמואל ורבי יוחנן - סוברים שמותר ליחיד להביא את המגבת לביתו לאחר שרחץ, ואינם חוששים שיסחוט את המגבת.
* כל משקים שאדם שותה לרפואה - מפסח ועד עצרת הם מועילים.
* הגמרא מספרת על רבי אלעזר בן ערך שנמשך אחרי היין המשובח של מדינת פרוגיתא ואחרי המים החמים של דיומסת ושכח את תלמודו, וחכמים ביקשו עליו רחמים ונזכר בתלמודו בחזרה.
* לדעת רבי יוחנן: אסור לגרום בשבת להקאה באמצעות סם, אך באמצעות ידיו מותר.
* לדעת רבי נחמיה: אסור אף ביום חול לגרום להקאה מפני הפסד אוכלים שבמעיו.
* מותר לכרוך בשבת את התינוק הנולד בבגדים כדי שיתיישבו אבריו ולא יתעקם.