הוריות דף יג

דף יג עמוד א
* הגמרא מביאה ברייתא המפרטת את סדר הקדימה בכמה קרבנות.
* כל חטאות קודמות לעולות הבאים עמהם.
* היה הוא ואביו ורבו בשבי - הוא קודם לרבו, ורבו קודם לאביו, אמו קודמת לכולם.
* חכם קודם למלך ישראל - חכם שמת אין לנו כיוצא בו, מלך ישראל שמת כל ישראל ראוים למלכות.
* ממזר תלמיד חכם קודם לכהן גדול עם הארץ ("יקרה היא מפנינים" - מכהן גדול שנכנס לפני ולפנים).

דף יג עמוד ב
* הגמרא מביאה ברייתא המפרטת 5 דברים המשכחים את הלימוד ו-5 דברים המשיבים את הלימוד.
* כשם שהזית משכח לימוד של 70 שנה, כך שמן זית משיב לימוד של 70 שנה.
* הגמרא מפרטת 10 דברים קשים ללימוד (ובכללם: העובר בין שתי נשים, והאשה העוברת בין שני אנשים, והמסתכל בפני המת, ויש אומרים: אף הקורא כתב שעל גבי הקבר).
* הגמרא מביאה ברייתא העוסקת בכבוד שיש לנהוג בקימה בפני נשיא, אב בית דין, וחכם.
* בגמרא מסופר מדוע רבי מאיר כונה בשם "אחרים" ורבי נתן בשם "יש אומרים".