הוריות דף ח

דף ח עמוד א
* הגמרא מבררת את המקור לדין המשנה, שאין בית דין והכהן המשיח חייבים קרבן אלא אם הורו בדבר שזדונו כרת ושגגתו חטאת (בשאר מצוות ובעבודת כוכבים).
* איזו היא מצוה שהיא שקולה ככל המצוות? הוי אומר זו עבודת כוכבים.
* איזו היא מצוה שהיא בדיבורו של הקב"ה וצוה על ידי משה? הוי אומר זו עבודת כוכבים.

דף ח עמוד ב
* הגמרא מבררת את המקור לדין המשנה, שאין בית דין מביאים פר העלם דבר של ציבור אם הורו היתר בדבר שהיחיד מביא על שגגתו קרבן עולה ויורד.
* הגמרא מבררת את טעמו של רבי יוסי הגלילי, הסובר שנשיא אינו מביא כלל קרבן עולה ויורד (ולכן אם חטא בעבירה שיחיד חייב עליה קרבן עולה ויורד, הרי שהוא פטור מקרבן).