הוריות דף ו

דף ו עמוד א
* לדעת רב פפא: חטאת יחיד שמתו בעליה - דינה במיתה, אך חטאת צבור שמתו בעליה - קרבה.
* בברייתא מבואר שאם מת אדם אחד מן הצבור קודם שהקריבו את הפר - חייבים להקריבו, אך אם מת דיין אחד מבית דין - פטורים מלהקריבו (ברייתא זו היא כדעת רבי מאיר, ונחלקו האמוראים אם גם כדעת רבי שמעון).

דף ו עמוד ב
* שלמה עשה ז' ימי חנוכה, ומה ראה משה לעשות שנים עשר ימי חנוכה? כדי לחלוק כבוד לנשיאים.
* למסקנת הגמרא, לדעת רבי שמעון, דין החטאות המתות לא נאמר כלל בחטאת שותפים (ולכן חטאת שותפים כשמתו בעליה אין דינה במיתה).
* המשנה הראשונה של פרק שני, המתחיל בסוף עמוד זה, עוסקת בהוראת "כהן משיח".