הוריות דף ה

דף ה עמוד א
* בברייתא מבואר שחייבים בפר העלם דבר של ציבור רק אם יודעים איזה חטא עשו בהוראת בית דין ולא מספיק שרק נודע להם בוודאות שחטאו אך לא יודעים באיזה חטא - והאמוראים נחלקו אם רבי אליעזר חולק על דעת הברייתא.
* 7 שבטים שחטאו ועשו על פי הוראת בית דין - לדעת רבי יהודה: כל שבט ושבט מביא פר, כולל השבטים שלא חטאו. לדעת רבי שמעון: כל שבט ושבט שחטא מביא פר, ובית דין מביאים פר אחד עבור כל שאר השבטים שלא חטאו. לדעת רבי מאיר: בית דין מביאים פר אחד. (והברייתא והגמרא מבררות את המקור לדעות אלו)

דף ה עמוד ב
* למסקנת הגמרא: לדעת רבי יהודה, אם שבט אחד עשה על פי הוראת בית דין הגדול - כל שבט ושבט מביא פר.
* למסקנת הגמרא: לדעת רבי שמעון, אם שבט אחד עשה על פי הוראת בית דין הגדול - השבט מביא פר ובית דין מביאים פר (רש"י: והוא הדין באופן שחטאו רוב קהל כאשר הם מיעוט שבטים או רוב שבטים כאשר הם מיעוט קהל - מביאים פר ופר לבית דין).