הוריות דף ד

דף ד עמוד א
* הורו בית דין ונודע להם שטעו וחזרו בהם והורו שאסור לעשות מה שהתירו בתחילה: אם אדם מסויים החזיק בדרך ללכת למדינת הים ועדיין לא הלך, אלא שהוא טרוד בעסקי הליכתו, ועשה על פי הוראתם הראשונה - נחלקו בן עזאי ורבי עקיבא אם חייב או פטור.
* בית דין פטורים אם הורו לעקור את כל גוף המצוה - הגמרא מביאה ברייתא המביאה את המקור לדין זה, ו-3 אמוראים מבארים את הלימוד.
* אין בית דין חייבים עד שיורו בדבר שאין הצדוקים מודים בו.

דף ד עמוד ב
* בית דין שהתירו אב אחד מאבות המלאכה האסורים בשבת - רב יוסף מתלבט אם נחשב כ"ביטול מקצת וקיום מקצת" (וחייבים) או כ"עקירת גוף" (ופטורים).
* הורו בית דין שאין איסור שבת בשנת השמיטה - נחשב הדבר כ"ביטול מקצת וקיום מקצת" (וחייבים).
* אם הורו בית דין בדבר שהצדוקים מודים בו או שהורו ולא היה מופלא של בית דין שם - פטורים, כי היה להם ללמוד ולא למדו.