הוריות דף ג

דף ג עמוד א
* לדעת רב נחמן: חכמים חולקים על המובא במשנה וסוברים שיחיד שעשה בהוראת בית דין חייב (רב פפא דחה ב-4 אופנים את הברייתא בה מבואר כדברי רב נחמן).
* כשהורו בית דין ועשו אנשים על פיהם - כדי לדעת אם מדובר על רוב הקהל או מיעוטו יש לבדוק לפי יושבי ארץ ישראל בלבד.
* חטאו רוב הציבור ונתמעטו קודם שהביאו את הפר - מחלוקת רבי שמעון וחכמים אם חייבים או פטורים, אך במקרה שחטאו מיעוט הציבור וקודם שנודע להם שחטאו מתו האנשים שלא עשו ונמצא שהחוטאים הם רוב הציבור - פטורים לדעת כולם.
* הגמרא דנה באופנים שונים של צירוף 2 הוראות בית דין.

דף ג עמוד ב
* אפילו 100 דיינים שישבו להורות (וטעו ועשו רוב ציבור על פיהם) - אין חייבים פר העלם דבר עד שיורו כולם כאחד.
* 10 דיינים שיושבים בדין (ואפילו תלמיד היושב בפני רבו) - קולר תלוי בצואר כולם.
* הורו בית דין וידעו שטעו וחזרו בהן בין שהביאו כפרתן ובין שלא הביאו כפרתן והלך ועשה על פיהן - ר"מ מחייב, ור"ש פוטר, ר"א אומר: ספק, משום סומכוס אמרו: תלוי.