הוריות דף ב

דף ב עמוד א
* מסכת הוריות עוסקת בדינם של הדיינים שהורו היתר בשגגה בדבר איסור ועשו הציבור על פיהם, ובדין הכהן המשיח שהורה היתר לעצמו בשגגה ועשה על פי הוראתו, וכן בדין הנשיא שחטא בשגגה.
* רבי בצלאל רנשבורג: מעולם שמעתי וראיתי מסכת הוריות עזובה ונטושה ומונחת בקרן זוית, עד שכמעט אין דורש ואין מבקש לה, לעצם החומריות שייחסו לה.
* הגמרא מוכיחה למסקנה שאין ב"ד חייבין (על הוראה המחייבת אותם בפר העלם דבר של ציבור ופוטרת את היחיד שעשה על פיהם) עד שיאמרו להם "מותרים אתם לעשות".
* הורו ב"ד שחלב מותר ונתחלף לו חלב בשומן ואכלו - נחלקו הדעות אם חייב או פטור (אך לדעת כולם אין אותו יחיד משלים לרוב צבור).

דף ב עמוד ב
* אף מי ש"גמיר ולא סביר" חייב אם ידע שבית דין טעו בהוראתם ובכל זאת עשה על פיהם.
* אדם שדרכו לזלזל בהוראות חכמים, ובמקרה שהורו בית דין לעשות איסור הלך וביצע את האיסור - חייב, כי עשה זאת על דעת עצמו.
* לדעת שמואל: חכמים חולקים על המובא במשנה וסוברים שיחיד שעשה בהוראת בית דין חייב.