שבת דף קלח

דף קלח עמוד א
* נתן בשבת שמרים לתוך המשמרת וסינן - לדעת רב כהנא (בדעת חכמים): חייב חטאת, ורב ששת הקשה על דבריו.
* המשמר בשבת - לדעת רבה: מתרים בו משום בורר, ולדעת רבי זירא: מתרים בו משום מרקד.
* הגמרא מביאה מקרים שונים בדין אוהל עראי.

דף קלח עמוד ב
* רב ששת בנו של רב אידי התיר בשבת לצאת עם כובע של לבד אם הוא מהודק היטב בראשו (ואין חשש שיעוף ויבוא להעבירו ארבע אמות ברשות הרבים).
* רב הונא מביא בשם רב שני דינים בהלכות שבת ודבר אחד באגדה בענין תורה.
* כשנכנסו רבותינו לכרם ביבנה אמרו: עתידה תורה שתשתכח מישראל, ויסברו שפת הנמצאת בתנור חרס שנמצא בתוכו שרץ, צריכה להיות ראשונה לטומאה.
* לדעת רבי שמעון בר יוחאי: חס ושלום שתשתכח תורה מישראל, אלא שלא ימצאו הלכה ברורה ומשנה ברורה במקום אחד.