מכות דף י

דף י עמוד א
* 6 ערי מקלט: קולטות בין לדעת בין שלא לדעת, 42 ערי הלוים: לדעת קולטות שלא לדעת אינן קולטות.
* אסור למכור בערי מקלט כלי נשק לפי דעת רבי נחמיה, אך חכמים מתירים.
* תלמיד שגלה - מגלין רבו עמו, ומכאן המלצה שלא ישנה אדם לתלמיד שאינו הגון.
* הרב שגלה - מגלין ישיבתו עמו.
* מפני מה זכה ראובן לימנות בהצלה תחלה? מפני שהוא פתח בהצלה תחלה שנאמר "וישמע ראובן ויצילהו מידם".
* "מי אוהב בהמון לו תבואה" - 4 פירושים מובאים בגמרא על מי נאמר פסוק זה.
* אמר רבי: הרבה תורה למדתי מרבותי ומחבירי יותר מהם ומתלמידי יותר מכולן.
* "עומדות היו רגלינו בשעריך ירושלם" - מי גרם לרגלינו שיעמדו במלחמה? שערי ירושלם שהיו עוסקים בתורה.
* הקב"ה אמר לדוד: טוב לי יום אחד שאתה עוסק בתורה לפני מאלף עולות שעתיד שלמה בנך להקריב לפני על גבי המזבח.

דף י עמוד ב
* מקלט היה כתוב על פרשת דרכים כדי שיכיר הרוצח ויפנה לשם.
* מן התורה ומן הנביאים ומן הכתובים - בדרך שאדם רוצה לילך בה מוליכין אותו.
* לדעת רב הונא: אם מצא גואל הדם את הרוצח בדרכו לעיר מקלט והרגו - פטור (לדעתו המילים "ולו אין משפט מות" מוסבות על גואל הדם, ונחלקו בכך התנאים, ויש מי שסובר שזה מוסב על הרוצח בשגגה).
* עיר שרובה רוצחים אינה קולטת.
* עיר שאין בה זקנים - נחלקו רבי אמי ורבי אסי אם קולטת רוצח בשגגה ואם נעשה בה בן סורר ומורה ואם מביאה עגלה ערופה.