מכות דף ז

דף ז עמוד א
* סנהדרין ההורגת אחד בשבוע נקראת חובלנית, רבי אליעזר בן עזריה אומר: אחד לשבעים שנה, רבי טרפון ורבי עקיבא אומרים: אילו היינו בסנהדרין לא נהרג אדם מעולם, רשב''ג אומר: אף הן מרבין שופכי דמים בישראל.
* מי שנגמר דינו וברח - ברח מארץ לחוצה לארץ: אין סותרין את דינו, מחוצה לארץ לארץ: סותרין את דינו, מפני זכותה של ארץ ישראל.
* פרק שני, המתחיל בסוף עמוד זה, עוסק בדין ההורג בשגגה.

דף ז עמוד ב
* "ויפל עליו וימות" - אינו גולה אלא על הריגה בדרך ירידה.
* לדעת רבא: אם הרג את חבירו במזיד, אלא שסבור היה שאין איסור בכך, אין דינו כהורג בשגגה ולכן לא גולה לעיר מקלט.
* התכוון להרוג בהמה והרג אדם - לא גולה לעיר מקלט, כי קרוב למזיד הוא, כי היה לו להזהר במעשיו.
* גם על הריגה בדרך של ירידה שהיא צורך עליה חייב גלות.
* רבי אבהו מסתפק מה הדין במקרה של אדם שהיה עולה בסולם ונשמטה אחת ממדרגות הסולם מתחתיו והרגה אדם (האם נחשב לדרך עליה ולכן אינו גולה, או לדרך ירידה ולכן גולה).