מכות דף ו

דף ו עמוד א
* במשנה (בעמוד הקודם) מבואר שיש לדון את כל העדים כעדות אחת (שאינם נעשים זוממים עד שיזומו כולם, ואם נמצא אחד מהם קרוב או פסול עדות כולם בטלה) - ומחדש רבא (בעמוד זה) שדין זה הוא רק אם כל אחד מהעדים העיד בתוך כדי דיבור של חבירו.
* רק העדים (שעל פיהם מתקיים הדבר בבית דין) הוקשו זה לזה לענין שאם נמצא אחד מהם קרוב או פסול עדות כולם בטילה.
* האמוראים נחלקו אם הלכה כר' יוסי (1- בדיני ממונות אם נמצא אחד מן העדים קרוב או פסול אינו מבטל את העדות כולה, 2- אף אם לא התרו הקרובים או הפסולים בנידון הם מבטלים את העדות כולה) או כרבי החולק עליו.

דף ו עמוד ב
* עדות מיוחדת (שכל אחד מהעדים רואה ממקום אחר ואינם רואים זה את זה) פסולה, ודין זה נלמד מהפסוק "לא יומת על פי עד אחד", אך אם היו רואים את המתרה או שהיה המתרה רואה אותם מצטרפים לעדות אחת.
* אף אם ראו העדים מאותו מקום אך בזה אחר זה - אין הם מצטרפים לעדות אחת.
* לדעת רב נחמן עדות מיוחדת כשירה בדיני ממונות ופסולה רק בדיני נפשות, אך רב זוטרא הקשה על דבריו.