שבת דף קכט

דף קכט עמוד א
* האמוראים נחלקו "מאימתי פתיחת הקבר", וכן נחלקו "עד מתי פתיחת הקבר".
* דבר שאין בו סכנה (חולה שאם לא יעשו לו רפואה זו אין מסוכן למות ומכל מקום צריך הוא לה) - אומר לנכרי ועושה.
* בגמרא מובאות דעות שונות עד מתי מחללים שבת עבור יולדת.
* עושין מדורה ליולדת בשבת, וכן מי שהקיז דם ונצטנן עושין לו מדורה.
* לעולם ימכור אדם קורות ביתו ויקח מנעלים לרגליו, אך הקיז דם ואין לו מה יאכל ימכור מנעלים שברגליו ויספיק מהן צרכי סעודה.
* כל המקיל בסעודת הקזת דם - מקילין לו מזונותיו מן השמים, ואומרים: הוא על חייו לא חס אני אחוס עליו.

דף קכט עמוד ב
* חמשה דברים קרובין למיתה יותר מן החיים: אכל ועמד, שתה ועמד, ישן ועמד, הקיז דם ועמד, שימש מטתו ועמד.
* הגמרא מפרטת באלו ימים אין לעשות הקזת דם.
* המקיז דם - שתייה לאלתר, אכילה עד חצי מיל.
* רב פוסק כדעת רבי יוסי שמותר אף לחתוך את הטבור בשבת (ולא כדעת ת"ק המתיר רק לקשור).