שבת דף קכח

דף קכח עמוד א
* הגמרא מביאה ברייתא בענין טלטול דברים הראויים לאכילת בעלי חיים.
* רשב"ג ורבי שמעון ורבי ישמעאל ורבי עקיבא - סוברים ש"כל ישראל בני מלכים הם".
* הגמרא מביאה ברייתא בענין טלטול סוגי עצים ועשבים שונים.
* בשר מליח - מותר לטלטלו בשבת, בשר תפל - מחלוקת אמוראים אם מותר לטלטלו בשבת.
* דג מליח - מותר לטלטלו בשבת, דג תפל - אסור לטלטלו בשבת.

דף קכח עמוד ב
* רב סובר שאיסור ביטול כלי מהיכנו הוא מדרבנן ואיסור צער בעלי חיים הוא מהתורה, ולכן איסור צער בעלי חיים דוחה איסור ביטול כלי מהיכנו.
* מדדין בשבת בהמה וחיה ועוף בחצר אבל לא את התרנגולת.
* האשה מדדה את בנה בשבת אפילו ברשות הרבים.
* האמוראים נחלקו מהו "סיעוד" שמותר לעשות לבהמה היולדת בשבת.
* במשנה ובברייתא מבואר איזה חילול שבת מותר לעשות לאשה היולדת בשבת.