שבת דף קכו

דף קכו עמוד א
* לדעת רב כהנא (כדעת רבן שמעון בן גמליאל): חכמים סוברים שמותר לסתום חלון בפקק, אפילו אם אינו קשור בו, ובלבד שיהיה מוכן לכך מאתמול.
* רבי ירמיה הקשה על כך ושאל מדוע לא לפרש שחכמים סוברים שמותר לסתום חלון בפקק רק אם קשור בחלון, ואז מותר אף אם אינו תלוי בחלון.
* רב יוחנן פוסק כרבן שמעון בן גמליאל שמותר לנעול דלת בקנה אף אם לא קשרוהו כלל מבעוד יום.

דף קכו עמוד ב
* רבי יצחק נפחא פסק כדעת רבי אליעזר שאין לפקוק בפקק החלון אלא אם כן הוא קשור ותלוי, ורב עמרם הקשה על דבריו ממשנה.
* במשנה ובגמרא מבואר דיני טלטול כיסוי הכלים בשבת.
* המשנה הראשונה של פרק שמונה עשר, המתחיל בעמוד זה, מבארת באיזה אופן מותרת טרחה של פינוי חפצים בשבת.
* בגמרא מובאות שתי דעות מדוע המשנה נקטה "מפנים אפילו ארבע וחמש קופות של תבן מפני האורחים ומפני ביטול בית המדרש" ולא נקטה רק "חמש קופות".