שבת דף קכג

דף קכג עמוד א
* אביי מקשה מברייתא וממשנה על רבה (הסובר שכלי שמלאכתו לאיסור מותר לטלטלו לצורך גופו), ורבה מתרץ.
* רב נחמן פסק שטלטול מן הצד לא נחשב לטלטול והוא מותר.
* מחט שניטל חררה או עוקצה (ופקע ממנה שם כלי לגבי דין טומאה) - נחלקו האמוראים אם מותרת בטלטול.
* נחלקו האמוראים אם מותר להחליק בשבת סדר אבריו של תינוק שנולד (שאבריו מתפרקין וצריך ליישבן).

דף קכג עמוד ב
* קנה של זיתים שיש קשר בראשו מקבל טומאה, כי לא נחשב לפשוטי כלי עץ כיון שיש לקנה זה בית קיבול המשמש לקבלה (כדי לבדוק אם הזיתים בשלים).
* במשנה ובגמרא מפורטים כלים שיש להם דין של מוקצה מחמת חסרון כיס.
* הגמרא מביאה ברייתא המפרטת את סדר השתלשלות גזירת טלטול כלים - ואביי ורבא נחלקו בביאור ברייתא זו ונחלקו אם התירו לבסוף טלטול כלי שמלאכתו לאיסור לצורך מקומו.
* תחילת הברייתא, המתארת שבראשונה היו כל הכלים אסורים בטלטול (חוץ משלושה כלים), נשנתה בימי נחמיה בן חכליה שבני דורו היו מקילים באיסור שבת.