שבת דף קכ

דף קכ עמוד א
* הגמרא מקשה מהמשנה בעמוד זה ("מצילין סל מלא ככרות אע"פ שיש בו מאה סעודות") על המשנה הקודמת ("מצילין מזון ג' סעודות"), ומביאה שני תירוצים.
* בהצלת מזון מהדליקה אומר לאחרים "בואו והצילו לכם", ובהצלת בגדים מהדליקה אומר לאחרים "בואו והצילו עמי", וטעם ההבדל הוא כי מזון ראוי לו לאותה שבת רק בשיעור של שלוש סעודות, ואילו מלבושים ראויים לו כולם לאותה שבת.
* רב סובר כדעת רבי שמעון בן ננס שגרם כיבוי מותר, ולכן פסק שטלית שאחז בה האור מצד אחד נותנין עליה מים מצד אחר ואם כבתה כבתה.

דף קכ עמוד ב
* נר ששכח על גבי טבלא - מנער את הטבלא והיא נופלת, ואם כבתה כבתה.
* נר שאחורי הדלת - פותח ונועל כדרכו, ואם כבתה כבתה, ואביי חולק ואוסר.
* פותח אדם דלת כנגד מדורה בשבת כאשר חודרת רוח מצויה, ואביי חולק ואוסר.
* למסקנה, רבי יוסי הוא זה שסובר שגרם כיבוי אסור, והטעם לכך הוא כיון שמתוך שאדם בהול על ממונו אם נתיר לו גרם כיבוי אז הוא עלול גם לכבות ישירות.