בבא בתרא דף קעב

דף קעב עמוד א
* מובאים 5 דינים בנוגע לכתיבת שטרות.
* יש לכתוב בשטר את המקום בו נכתב השטר, אף שענינו של השטר שעליו מעידים היה במקום אחר.
* התחלת המשנה עוסקת בחלוקת ירושה, והמשך המשנה עוסק בכתיבת שטר על אדם בזמן שיש באותה עיר אדם נוסף עם שם זהה לשלו.

דף קעב עמוד ב
* שטר שלא נכתב בו כלל שם המלוה, והאדם המחזיק בשטר טוען שהוא המלוה - לדעת רב הונא אינו יכול לגבות בשטר זה (לפי פירוש הרשב"ם).
* רבה ניסה להוכיח מברייתא שההלכה במקרה הנ"ל היא שהמחזיק בשטר יכול לגבות בשטר זה, ואביי דחה את ההוכחה שלו.