בבא בתרא דף קסט

דף קסט עמוד א
* הנותן מתנה לחבירו וכתב לו עליה שטר, והחזיר לו מקבל המתנה לנותן את השטר - לדעת רשב"ג חזרה המתנה לרשותו של הנותן, וחכמים חולקים.
* לדעת רב ספרא: אין כותבים 2 שטרות מקח (עם אחריות) לאותו אדם על שדה אחת.
* שטר "טירפא" (שטר שכותבים בית דין שיכול המלוה לגבות את קרקעותיו של הלוה) שלא כתוב בו "קרענו את השטר חוב של המלוה" - לא נחשב לשטר "טירפא".

דף קסט עמוד ב
* לדעת רב אשי אין ראיה מהברייתא ש"אין כותבים שובר".
* מי שנושה בחבירו חוב של קרקע, אינו מתפייס בקבלת מעות אלא רוצה קרקע ממש.
* האמוראים נחלקו אם "אחריות - טעות סופר" או לא.
* לדעת רבה: רשב"ג וחכמים (שלעיל) נחלקו אם "אותיות נקנות במסירה".