בבא בתרא דף קסח

דף קסח עמוד א
* תלמיד חכם אין דרכו לדקדק בהכרת נשים, אך אם אמר שדקדק היטב והוא מכירה - הרי הוא נאמן (ולכן אם אמר שהוא מכירה שזו האשה שחתם על שוברה - נאמן).
* תלמיד חכם ההולך לקדש אשה, לא ילך לבדו, אלא ילך עם עם הארץ, מחשש שיחליפו לו את האשה שרוצה לקדש.
* חכמים תיקנו שהאשה תשלם את שכר סופר הגט, כדי שלא יעכבנה הבעל.
* לדעת רבי יוסי "אסמכתא קניא", ורבי יהודה חולק.

דף קסח עמוד ב
* בברייתא מובא הניסוח של קיום שטר שנמחק.
* שטר שנקרע (קרע של בית דין) - פסול, אבל שטר שנקרע מעצמו - כשר.
* אין כותבים 2 שטרות מקח (לאותו אדם) על שדה אחת.
* אם בא המלוה לבית דין ואמר "אבד שטר חובי" (שטר הלואה) ועדיין לא נפרע ע"י הלוה - אין כותבים לו את השטר מחדש (אף אם יש עדים שמעידים שכתבו וחתמו ונתנו לו את השטר).