שבת דף קיח

דף קיח עמוד א
* הגמרא מוכיחה שהמשנה (בעמוד הקודם) היא לא כדעת רבי חידקא הסובר שחייבים לאכול ארבע סעודות בשבת.
* לדעת רבי עקיבא: עשה שבתך חול ואל תצטרך לבריות.
* אין להדיח כלים בשבת לצורך יום חול, אבל כלי שתיה מותר להדיח כל היום כי יתכן שיזדקק להם בשבת.
* כל המקיים שלש סעודות בשבת ניצול משלש פורעניות: מחבלו של משיח, ומדינה של גיהנם, וממלחמת גוג ומגוג.
* כל המענג את השבת - נותנין לו נחלה בלי מצרים / ניצול משעבוד גליות.

דף קיח עמוד ב
* כל המענג את השבת - נותנין לו משאלות לבו.
* אפילו דבר מועט ולכבוד שבת עשאו - הרי זה עונג.
* כל המשמר שבת כהלכתו - אפילו עובד עבודה זרה כדור אנוש מוחלין לו.
* אלמלי משמרין ישראל שתי שבתות כהלכתן מיד נגאלים.
* הגמרא מביאה תשע מימרות של רבי יוסי בהם השתמש בביטוי "יהא חלקי".
* הגמרא מביאה חמש מימרות של רבי יוסי שהשתמש בלשון "מימי".
* הגמרא (עד תחילת העמוד הבא) מביאה שבע מימרות של אמוראים שהשתמשו בביטוי "תיתי לי".
* אביי אמר שישולם לו שכרו על כך שהוא עושה יום טוב לתלמידים כאשר הוא רואה תלמיד חכם שמסיים מסכת.