שבת דף קטז

דף קטז עמוד א
* הקב"ה עשה סימניות מלמעלה ולמטה לפרשת "ויהי בנסוע הארון ויאמר משה" - לדעת ת"ק: כדי לומר שאין זה מקומה (וכתבה כאן כדי להפסיק בין פורענות ראשונה לפורענות שנייה), לדעת רבי: מפני שספר חשוב הוא בפני עצמו.
* "ויסעו מהר ה'" - שסרו מאחרי ה'.
* הגליונין של ספר תורה - הגמרא מסתפקת אם מצילין אותן מפני הדליקה או לא.
* ספרי מינים - לדעת רבי יוסי: חותך את הקלף במקומות שמוזכר בהם שם השם וגונזן, והשאר שורפן, לדעת רבי טרפון: שורף הכל.

דף קטז עמוד ב
* בגמרא מובאות דעות שונות לגבי מתי/היכן אין קורין בכתובים.
* בנהרדעא היו קוראים פרשה מהכתובים במנחה בשבת.
* ארבעה עשר שחל להיות בשבת -לדעת רבי ישמעאל בנו של רבי יוחנן בן ברוקא: מפשיטין את הפסח עד החזה, ולדעת חכמים: מפשיטין את כולו (לדעת רב יוסף: כדי שלא יסריח, לדעת רבא: שלא יהו קדשי שמים מוטלין כנבלה).