בבא בתרא דף כט

דף כט עמוד א
* רבא הציע 3 הצעות למקור לדין חזקת 3 שנים לדעת חכמים, ואביי דחה את 2 ההצעות הראשונות, ולכן המקור למסקנה הוא (כאמור בהצעה השלישית) שאחר השנה השלישית אין דרך בני אדם להיזהר יותר בשמירת השטר ולכן נשארת הקרקע ברשותו.
* החל מעמוד זה ועד סוף המסכת, אין את פירוש רש"י אלא פירוש רשב"ם (בדפוס פיזרו כתוב: כאן מת רש"י ז"ל).
* רב הונא חידש ש-3 שנות החזקה צריכות להיות רצופות (ללא שנת הפסקה באמצע).

דף כט עמוד ב
* בחנויות למזון העשויות לשימוש רק ביום ולא בלילה, מודה רב הונא שאין צורך בחזקה רצופה ואין צורך להחזיק בהם גם בלילה.
* החזיק אדם 3 שנים בכל השדה חוץ משטח מסוים בשדה, קנה את השדה כולה חוץ מאותו שטח - ונחלקו האמוראים אם דין זה אמור אף כאשר לא ניתן לזרוע באותו השטח.