בבא בתרא דף כח

דף כח עמוד א
* פרק שלישי (פרק "חזקת הבתים") המתחיל בעמוד זה עוסק בענייני חזקה.
* חזקה של קרקעות העושות פירות במשך כל השנה היא 3 שנים שלימות, וחזקה בקרקעות העושות פרי בעונתן אינה 3 שנים שלימות, ונחלקו התנאים מהו שיעור זמן החזקה.
* רבי יוחנן אמר ששמע מהולכי אושא שהיו אומרים שהמקור לכך שחזקה היא 3 שנים נלמד משור המועד.

דף כח עמוד ב
* הגמרא מקשה כמה קושיות על הלימוד של הולכי אושא ומתרצת.
* את הקושיה האחרונה על הלימוד של הולכי אושא, ניתן לתרץ רק לשיטתם (שיטת רבי ישמעאל, שהולכי אושא זה הוא), אך לא לדעת חכמים החולקים על רבי ישמעאל.
* רב יוסף טען שהמקור לדין חזקת 3 שנים לדעת חכמים הוא מדברי ירמיהו הנביא, אך אביי דחה זאת.