בבא בתרא דף טז

דף טז עמוד א
* רוב הדף עוסק במעשה איוב.
* שטן (שקטרג על איוב) ופנינה (אשתו של אלקנה שהכעיסה את חנה צרתה) - לשם שמים נתכוונו.
* האמוראים והתנאים נחלקו אם איוב חשב בלבו מחשבות כפירה (לאחר הייסורים שבאו עליו) או לא.
* ברא הקדוש ברוך הוא יצר הרע ברא לו תורה תבלין (כך השיבו חבריו של איוב לאיוב).

דף טז עמוד ב
* אין אדם נתפס בשעת צערו (כך לימד אליהוא בן ברכאל זכות על איוב).
* הבריות אומרות: או חברים כחברי איוב או מיתה (שאם אין לאדם אוהבים, נוח לו שימות).
* "ויהי כי החל האדם לרוב על פני האדמה ובנות יולדו להם" - רבי יוחנן אמר: רביה באה לעולם, ריש לקיש אמר: מריבה באה לעולם.
* אי אפשר לעולם בלא זכרים ובלא נקבות, אלא אשרי למי שבניו זכרים אוי לו למי שבניו נקבות.
* "וה' ברך את אברהם בכל" - 7 דעות מובאות בגמרא לבאר מה היא ברכה זו.
* רבי יוחנן מפרט 5 עבירות שעבר עשו ביום שמת בו אברהם.