בבא מציעא דף צח

דף צח עמוד א
* כדי שלא יהיה קשה מהמשנה בדף צז על דעת רב נחמן, הגמרא בעמוד הקודם העמידה את הדין הראשון במשנה במקרה ש"יש עסק שבועה ביניהן" - והגמרא בעמוד זה מבארת כיצד יימצא האופן שיהיה ביניהם "עסק שבועה".
* האומר לחברו "מנה לי בידך", וחברו משיב לו "אין לך בידי אלא חמשים והשאר איני יודע" - לדעת רבא: מתוך שאינו יכול להישבע, ישלם הכל.
* לדעת רמי בר חמא: ארבעה שומרים המנויים בתורה צריכין כפירה במקצת והודאה במקצת (אינם חייבים שבועה על טענה הפוטרת אותם, אלא אם כן היתה בטענתם הודאה במקצת הטענה וכפירה במקצת).

דף צח עמוד ב
* הגמרא מעמידה את הדין האחרון שבמשנה בדף צז ע"ב כדעת סומכוס הסובר ש"ממון המוטל בספק חולקין".
* הגמרא מביאה ארבעה ספקות במקרים שונים בנוגע לדין "בעליו עמו" (במקרים בהם בתחילה שאל או שכר עם הבעלים ואח"כ השתנה המצב).
* השואל פרה מחברו באמצעות שליח - המשנה מפרטת מתי מתחילה השאילה מבחינה חוקית.