בבא מציעא דף צג

דף צג עמוד א
* שומר במחובר לקרקע שלא בשעת גמר מלאכה ("שומרי גנות ופרדסים") - לרב: אוכל מהלכות מדינה, ולשמואל: אינו אוכל כלל. (וכך נחלקו גם לגבי עושה במחובר לקרקע שלא בשעת גמר מלאכה).
* שומר בתלוש מן הקרקע לפני שנגמרה מלאכתו למעשר ("שומרי גיתות וערימות") - לרב: אוכל מהתורה, לשמואל: אוכל מהלכות מדינה.
* המשנה מפרטת את דין ארבעת השומרים (שומר חינם, שומר שכר, שוכר, שואל), ולדעת התנא של המשנה דין שוכר כדין שומר שכר, אך בברייתא מובאת מחלוקת תנאים אם דינו כשומר חינם או כשומר שכר.

דף צג עמוד ב
* רבה סובר ששומר שכר מחוייב לשמור רק כדרך השומרים ולא יותר מכך, ורב חסדא ורבה בר רב הונא חולקים וסוברים שעליו לשמור שמירה מעולה.
* פקדון שנגנב משומר חינם באונס ואח"כ נמצא הגנב - השומר חינם יכול או להישבע לבעלים שהפיקדון נגנב ולהיפטר בכך או לשלם לבעלים וללכת להיפרע מהגנב (ונוטל הכפל לעצמו).
* המשנה (והגמרא) מביאה דוגמאות שונות ל"אונס" (ששומר שכר פטור).