שבת דף צח

דף צח עמוד א
* החידוש של הברייתא בסוף העמוד הקודם הוא ש"רשויות מצטרפות" (ולכן חייב משום מעביר ארבע אמות אף אם העביר שתי אמות ברשות הרבים אחת ושתי אמות ברשות הרבים אחרת) וכן שלא אומרים "קלוטה כמי שהונחה".
* המעביר ארבע אמות ברשות הרבים מקורה - פטור.
* העגלות שנשאו בהם את קרשי המשכן במדבר - תחתיהן וביניהן וצדיהן דינם כרשות הרבים.

דף צח עמוד ב
* קרשי המשכן - לדעת רבי יהודה: מלמטן עוביין אמה ומלמעלן כלין והולכין עד כאצבע, לדעת רבי נחמיה: כשם שמלמטן עוביין אמה כך מלמעלן עוביין אמה.
* הבריח התיכון - בנס היה עומד.
* הגמרא מבארת כיצד היו היריעות מונחות על גבי המשכן לדעת רבי יהודה ולדעת רבי נחמיה (שנחלקו בענין עובי הקרשים בראשם).
* למה משכן דומה? - לאשה שמהלכת בשוק ושפוליה (=שולי בגדיה) מהלכין אחריה (וכך היתה היריעה נגררת בארץ).