בבא מציעא דף פב

דף פב עמוד א
*מסקנת הגמרא שהמשנה בדף פ ע"ב (הסוברת שהמלוה את חבירו על המשכון הרי הוא שומר שכר על המשכון) איננה כדעת רבי אליעזר.
* הגמרא דנה במספר אפשרויות לבאר את מחלוקת רבי אליעזר ורבי עקיבא שנחלקו אם המלוה על המשכון הוא שומר חינם או שומר שכר.
* לדעת שמואל מי שהלוה לחבירו 1000 זוז והניח לו הלוה משכון ששוה סכום מועט ואבד המשכון - הפסיד המלוה את כל סכום ההלוואה.

דף פב עמוד ב
* הגמרא פוסקת כאבא שאול הסובר שמותר לאדם להשכיר משכונו של עני ולפחות מן החוב את מה שמקבל תמורתו (אך זה רק בדברים ששכרם רב והפחת מועט).
* המעביר חבית לחבירו ממקום למקום ושברה - בין שומר חנם בין שומר שכר ישבע דברי ר' מאיר, רבי יהודה אומר: שומר חנם ישבע, נושא שכר ישלם.